Chức năng nhiệm vụ

Chủ Nhật, 10/01/2016 - 17:00

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; thực hiện đối ngoại nhân dân, đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân các dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nhân dân các dân tộc trong cả nước. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Tỉnh ủy giao.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm: 92 vị ủy viên; Ban Thường trực có 8 vị (Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch; 4 Ủy viên).

Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gồm: Văn phòng; Ban Tổ chức; Ban Tuyên giáo; Ban Dân chủ - Pháp luật; Ban Phong trào; Ban Dân tộc - Tôn giáo.

 

I- Cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

 

1 – Chức năng

Cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác Mặt trận; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Mặt trận theo quy định của Luật Mặt trận và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

2 – Nhiệm vụ

 

2.1 – Nghiên cứu, đề xuất

- Chủ trương, Nghị quyết, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động, kế hoạch công tác của Ban Thường trực và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và chỉ đạo của Ban Thường trực, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

- Các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích và nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan chuyên trách công tác mặt trận.

- Sơ kết, tổng kết công tác mặt trận và các cuộc vận động, các phòng trào thi đua theo phân công, phân cấp.

 

2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động, kế hoạch công tác của Ban Thường trực và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân.

- Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quy định của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo phân công, phân cấp.

 

2.3- Giúp Ban Thường trực và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh quản lý, điều hành, đảm bảo điều kiện hoạt động của cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực và kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

 

2.4- Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Thường trực và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giao.

 

II- Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các Ban chuyên môn cơ quan Ủy ban Mặt trận tỉnh

 

1 - Văn phòng

- Văn phòng cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ban Thường trực và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tiếp nhận, tổng hợp, xử lý các thông tin đến cơ quan; kế hoạch công tác và điều hành của Ban Thường trực đối với cơ quan hàng tháng, hàng quý và cả năm.

- Dự thảo các báo cáo, chương trình công tác định kỳ (hàng tháng, hàng quý và cả năm) và giúp Ban Thường trực tổ chức, triển khai thực hiện chương trình thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong từng năm.

- Chủ trì phối hợp với các Ban trong cơ quan, chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Thường trực và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Giúp Ban Thường trực quản lý công tác hành chính quản trị của cơ quan; phục vụ theo sự điều hành và quản lý của Ban Thường trực; có trách nhiệm trong việc thực hiện các vấn đề về chính sách và cải thiện đời sống của cán bộ, công chức trong cơ quan.

- Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Quy chế Phối hợp và thống nhất hành động giữa Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

 

2 - Ban Dân chủ - Pháp luật

- Ban Dân chủ - Pháp luật có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về nội dung công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tham gia giám sát và phản biện xã hội, thực hiện pháp luật của nhà nước với nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các bước của quy trình hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, chuẩn bị công tác tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

- Tham mưu việc tham gia xây dựng pháp luật, các văn bản pháp quy của HĐND, UBND tỉnh; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhân dân; xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp dưới thực hiện các hoạt động giám sát.

- Tham mưu, tổ chức công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo với chính quyền. Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp dưới thực hiện công tác thanh tra nhân dân theo Luật Thanh tra; Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; quyết định của chính phủ về giám sát đầu tư cộng đồng.

- Tham mưu, giúp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị 'Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền'.

- Tham gia làm thành viên thường trực Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, tham mưu Chủ nhiệm Hội đồng triển khai các họat động của Hội đồng.

 

3 - Ban Phong trào

- Ban Phong trào có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực và Ủy ban Mặt trận tỉnh về việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động  của Mặt trận, nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, nhất là cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư'; cuộc vận động xây dựng Quỹ 'Đền ơn, đáp nghĩa' và Quỹ 'Vì người nghèo'; hướng dẫn tổ chức 'Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc' ở khu dân cư và 'Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'.

- Tham mưu Ban Thường trực phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan; hướng dẫn, tổ chức triển khai 'Phong trào toàn dân' về bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm - mại dâm - ma túy - HIV/AIDS...

- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện và quản lý các đề  án, chương trình liên tịch gắn với các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì.

- Làm Thường trực Tiểu Ban giúp việc Ban chỉ đạo Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam', tham mưu Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia làm thành viên thường trực Hội đồng tư vấn Kinh tế - Xã hội, tham mưu Chủ nhiệm Hội đồng triển khai các hoạt động của Hội đồng.

 

4 - Ban Tổ chức

- Tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về xây dựng về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách, các Hội đồng tư vấn, các quy chế hoạt động của Ủy ban Mặt trận và của Ban Thường trực. Tổng hợp kết quả họat động của các Hội đồng tư vấn.

- Giúp Đảng đoàn, Ban Thường trực quản lý đội ngũ cán bộ chuyên trách tại cơ quan; tham mưu Đảng đoàn, Ban Thường trực góp ý kiến với Cấp ủy cấp huyện trong việc sắp xếp, đề bạt, thay thế, thực hiện chính sách đối với cán bộ Ban thường trực của Ủy ban Mặt trận cấp huyện.

- Theo dõi, hướng dẫn về công tác tổ chức của Mặt trận các địa phương, cơ sở và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

- Tham mưu Ban Thường trực xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn cán bộ Mặt trận toàn tỉnh hàng năm.

- Tham mưu Ban Thường trực triển khai công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Mặt trận tỉnh, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

 

5 - Ban Tuyên giáo

- Tham mưu giúp Đảng đoàn, Ban Thường trực và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về xây dựng kế hoạch hướng dẫn tuyên truyền (trong từng thời gian và đột xuất) về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về truyền thống lịch sử của địa phương, dân tộc, về các phong trào, các cuộc vận động trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tham mưu Ban Thường trực biên soạn các tài liệu tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận.

- Giúp Ban biên tập 'Bản tin Công tác Mặt trận tỉnh' biên tập và phát hành Bản tin.

- Tham mưu giúp Đảng đoàn, Ban Thường trực xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'.

- Tham mưu giúp Đảng đoàn, Ban Thường trực thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai.

 

6 - Ban Dân tộc - Tôn giáo

- Tham mưu Ban Thường trực và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc tuyên truyền và triển khai các chủ trương, chính sách pháp luật về tôn giáo, dân tộc trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Tham mưu Ban Thường trực xây dựng kế hoạch phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, các cơ quan nhà nước có liên quan trong công tác vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ trong các tôn giáo; các cá nhân tiêu biểu và đồng bào các dân tộc thiểu số.

- Phối hợp với các ban, ngành có liên quan tham mưu Ban Thường trực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của nhà nước; xây dựng và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận trong vùng đồng bào tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tham mưu Ban Thường trực thực hiện chức năng giám sát của Mặt trận đối với việc thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các chương trình của tỉnh có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và dân tộc.


Đánh giá: