DANH MỤC DANH MỤC

Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐẤT ĐỎ LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đất Đỏ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra trong hai ngày 5/8 và 6/8/2020, tại Trung tâm Hành chính huyện Đất Đỏ, với sự có mặt của 237 đại biểu chính thức dự Đại hội.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc; với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội

QUYẾT NGHỊ

I- Thống nhất những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm (2015-2020) và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm 2020-2025, đã nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2015- 2020): Đại hội khẳng định, 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền, dân và quân huyện Đất Đỏ đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, đạt được những thành quả quan trọng:

Có 44/47 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra. Tốc độ tăng trưởng đạt khá; kinh tế phát triển đúng hướng; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt hiệu quả, hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới; lĩnh vực du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từng bước phát triển, thu ngân sách tăng trưởng khá.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển, chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được chú trọng; chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được nâng lên, hệ thống chính trị từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên.

Đại hội nhận định, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, đó là: vẫn còn một số chỉ tiêu đạt thấp so với Nghị quyết; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế tập thể hoạt động còn hạn chế; chưa khai thác tốt tiềm năng lợi thế để phát triển các sản phẩm mới về du lịch, còn dự án chậm triển khai làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, phát triển dịch vụ, du lịch. Chưa thu hút được đầu tư xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa. Trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông, tệ nạn ma túy chưa được kiềm chế. Dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính chưa nhiều; kỷ luật, kỷ cương, công vụ còn nhiều vấn đề phải tiếp tục nỗ lực khắc phục. Việc lãnh đạo, triển khai thực hiện một số nghị quyết, kết quả đạt được còn hạn chế; một số nội dung công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên chưa thực chất; còn để xảy ra sai phạm trong việc thực hiện quy chế làm việc dẫn đến việc cho chủ trương giao đất không đúng quy định.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đất Đỏ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đất Đỏ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội biểu thị sự đồng tình việc nhìn nhận những nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, tồn tại và tán thành những bài học kinh nghiệm được rút ra trong nhiệm kỳ vừa qua, được nêu trong Báo cáo Chính trị do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI trình Đại hội.

Về mục tiêu, giải pháp trong 5 năm tới (2020-2025):

Đại hội nhất trí mục tiêu tổng quát 5 năm tới là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng bộ máy chính trị tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; phát huy dân chủ nâng cao niềm tin và chất lượng cuộc sống của nhân dân; phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025".

Đại hội cũng nhất trí lựa chọn khâu đột phá trong nhiệm kỳ:

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển dịch vụ, du lịch tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ tận tâm phục vụ nhân dân.

Đại hội nhất trí với toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 5 năm (2020-2025) được nêu trong Báo cáo Chính trị, do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI trình Đại hội.

II- Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI. Từ kinh nghiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII tiếp thu ý kiến của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020- 2025.

III- Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII tổng hợp ý kiến thảo luận tại đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh, báo cáo về Tỉnh ủy.

IV. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 36 đồng chí.

Phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII đã bầu ra Ban Thường vụ Huyện ủy, gồm 10 đồng chí; bầu đồng chí Lê Văn Hòa, Chủ tịch UBND huyện làm Bí thư Huyện ủy; bầu đồng chí Trần Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ và đồng chí Huỳnh Sơn Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Phó Bí thư Huyện ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, gồm 6 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Minh Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Đại hội đã bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, gồm 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Tỉnh ủy để chuẩn y kết quả theo quy định.

V- Giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, tiếp thu các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, ý kiến thảo luận của đại biểu tại Đại hội để bổ sung chương trình hành động, có kế hoạch công tác hàng năm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong huyện phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ra sức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 

DAI HOI.jpg
 

 


Lãnh đạo MTTQVN tỉnh BRVT Lãnh đạo MTTQVN tỉnh BRVT

Đồng chí: BÙI CHÍ THÀNH

Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng,

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Đồng chí: LÊ HỒNG NGỌC

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Đồng chí: TRẦN VĂN LỢI

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Đồng chí: NGUYỄN KẾ TOẠI

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 1090943